Müddessir Suresinin 30-31. Ayetleri

"Üzerinde 19 vardır. Biz ateşin ashâbını ancak melekler kıldık ve onların sayısını ancak küfredenler için bir fitne kıldık! Kitap verilenler, yakinen inansın; iman edenler, iman artırsın; kitap verilenler ve mü'minler şüphe etmesin; kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve kafirler, 'Allah misal olarak bununla ne istedi?' desin diye... Böylece Allah, dileyeni saptırır; dileyeni yola getirir. Rabbinin ordularını, ancak O biliyor. O, beşer için, ancak bir hatırlatmadır." (74/30-31)


Burada okuyucunun dikkatini şu soruya çekmek istiyorum:Meleklerin sayısına bakış açısından, Ehli Kitab'ı, kafirlerden farklı kılan şey nedir?Evet, ayete göre, meleklerin 19 olan sayısı, kafirler için bir anlam ifade etmezken, Ehli Kitab için bir 'anlam' taşımaktadır.

19cular, bizim gibi müslümanları, bu (sözde) mucizeyi inkar ettiğimiz için "kafir" sınıfına sokmakta ve bizleri ateistlerle birlikte değerlendirmektedirler. Kendilerini ise gerçek mü'minler olarak görürler. Burada, insanın aklına şu soru geliyor: 19cuların yaptıkları sayımlar, nasıl oluyor da, kendileriyle birlikte Kitap Ehli için de kesin bir inanç vesilesi oluşturabiliyor ve bizim gibi müslümanlar ve ateistler için bir "fitne" haline dönüşüyor? Eğer iddia ettikleri gibi ayette, bilgisayarla bulunacak bir sayısal mucizeden bahsediliyorsa, insanların matematik bilgilerine göre sınıflandırılması gerekmez miydi?

Ayetin metnine tekrar bakalım! "Rabbinin ordularını, ancak O biliyor." denilmiş... Allah bu bilgiyi, Kuran'da açıkladığı gibi, daha önce indirdiği kitaplarla da duyurmuş olamaz mı? Eğer öyleyse, kendilerine kitap verilmiş toplumlar için bu Kurani bilgi, bir hatırlatma olacaktır! Biz müslümanlar, her ne kadar, Kuran öncesi kitapların bozulduğuna inansak da, mevcut muharref metinlerde hala hakikatin izlerine rastlamak mümkün olabilir...Cehennem meleklerinin sayısı, Ehli Kitab için nasıl bir anlam taşımaktadır?1) Kenneth Macgowan ve Herman Rosse tarafından yazılan "Maskeler ve Şeytanlar (Masks and Demons)" isimli kitapta şöyle deniliyor: 'Sri Lanka, hastalıkların tedavisinin maskelerle tamamlandığı adadır. Resmi kodekste (ilaçları gösteren kitap) 19 hastalığın, 19 şeytanının, 19 maskesi vardır. Bir hekim bir hastayı tedavi ettiği zaman, genellikle hasta odasında bir sunak diker ve onu yiyeceklerle ve çiçeklerle donatır. Daha sonra, hastalığa neden olan şeytana uygun kıyafet ve maske ile dans eder. Bu, gün batımı, gece yarısı ve şafakta 3 kez tekrar edilir. Bazen, tanının şüpheli olduğu durumlarda, 19 şeytanın hepsinin yüzü, tek bir büyük maske üzerinde gösterilir.' (3)

Burada, "19 cehennem meleğinin" tarihsel süreç içerisinde dönüşüme uğrayarak, zamanla "19 hastalık yapıcı şeytan" olarak algılanmaya başladığı şeklinde bir hipotez öne sürülebilir.

2) Nancy Joan Smith-Hefner tarafından yazılan Khmer American adlı kitapta şöyle denilmektedir: "Kamboçyalılar, kişinin 'praloeng' denen bir ruha sahip olduğuna inanmaktadırlar. Bazı Kamboçyalılar ise, büyük ruh (praloeng tum) ve küçük ruhlar (praloeng tauch) olduğuna inanırlar. Eğer, küçük ruhların bir ya da daha fazlası kaybedilirse, oryantasyon bozukluğu hatta şuur kaybı ortaya çıkar. Bununla birlikte büyük ruhun kaybedilmesi ise çok daha ciddi bir durumdur. Eğer ruh ayrılırsa ve geri gelemezse, kişi kesinlikle ölür." (4) İşte Kamboçyalıların inanç sistemlerindeki küçük ruhların (pralung) sayısı da 19'dur (5).

Yukarıdakine benzer şekilde, bu inanç sistemi de, 19 melek kavramının zaman içerisinde değişime uğramasıyla ortaya çıkmış olabilir.

3) Nepal'de yaşayan Nevarların dininde 19 ilahtan bahsedilir (6). Dinler tarihinde meleklerin ilahlaştırılması, mutat bir şeydir.

4) Hinduizm'in tüm mezheplerce kabul edilen kutsal kitapları (upanişad) 13 tanedir ve bunlardan biri de Mandukya'dır. 3-4. ayetleri şöyledir: "Uyanık olduğunuzda, dışsal dünyanın farkında olursunuz ve dünyanın tadını duyu organlarınızla çıkarırsınız. O zaman 7 uzvu, 19 (ekonavimsati) algı kapısını ve birey olarak sahip olduğunuz kaba bedeni kullanırsınız. Bu, özbenin birinci tezahürüdür. Rüya gördüğünüzde yaptığınız fiiller zihinseldir. Tıpkı uyanık olduğunuzdaki gibi, eksiksiz olarak 7 uzva ve 19 organa sahipsinizdir ama eğer bir şeyin tadını çıkarıyorsanız, bu zihinsel plandadır. Fiziksel bir şey yoktur. Bu zihinsel deneyimin efendisi, (Brahman'ın) ikinci durumudur."

Vedanta öğretisine göre, vücudun her bir algı kapısı ilahlar (melekler?) tarafından kontrol edilir ve yönlendirilir. 19 kapı bizi daha yüksek ilahi varlıklara yönlendirir. Örneğin, 19 algı kapısından burun Aswinis ile, dil Varuna ile ve temas Vayu ile… Bunlar her ne kadar ilahlar olarak ifade edilirse de, Hinduizm inancında, tek Tanrı'ya iman edenler, inandıkları bu Tanrı'nın yardımcılarını da "deva" olarak kabul ederler. Bu bir bakıma İslam inancındaki meleklerin karşılığıdır.

5) Peygamber Enok (Hanok)'un Kitabı, Yahudi mistisizminin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Apokrif kitaplardan biri olup; uzun süre "saklanmış" ve okunması sakıncalı bulunmuştur. 1773 yılında İskoç araştırmacı James Bruce, bu kitaba ait nüshaları, Habeşistan'daki bir manastırda keşfetmiştir. Kitap daha sonra, 1821'de, Richard Laurence tarafından İngilizceye tercüme edilmiştir. Ancak kitabın varlığının tam olarak ispatlanması, Ölü Deniz Yazmaları'nın bulunmasıyla ilişkilidir. Bu yazmalar 1947 yılında, bir çoban tarafından, Ölü Deniz kıyısında, Kumran'da bir mağarada bulunmuştur. Ardından Kudüs Üniversitesi'nce yapılan çalışmalar, 1958'e kadar sürmüş ve pek çok arkeolojik açıdan önemli yazmalara ulaşılmıştı ve Enok'un Kitabı da bunlardan biriydi. Enok'un Kitabı'nda meleklerin düşüşünün anlatıldığı bölümde şöyle denilmektedir (7/9): "Liderlerinin isimleri şöyleydi:
 1. Semyaza
 2. Araklba
 3. Rameel
 4. Kokablel
 5. Tamlel
 6. Ramlel
 7. Danel
 8. Ezeqeel
 9. Baraqiyal
 10. Asael
 11. Armarel
 12. Batarel
 13. Ananel
 14. Zaqiel
 15. Samsapeel
 16. Satarel
 17. Turel
 18. Yomyael
 19. Sariel

18 meleğin isminin sayıldığı farklı bir versiyon da vardır. Bu iki versiyon üzerinde bir karşılaştırma yapıldığında, ilk versiyondaki 2 meleğin isminin, ikinci versiyonda kaynaşmış olduğu anlaşılmaktadır.

6) Brigit, Kelt mitolojisinde ateş tanrıçasıdır (goddess of fire). Onun kutsal ateşi, rahibeleri tarafından yakılırdı ve bu rahibelerin sayısı 19'du (7).

Hristiyanlık döneminde bu inanç, Aziz Brigit (St. Brigit) kültü olarak devam etmiştir (8).


İrlanda'da bulunan Aziz Brigit katedralindeki ateş tapınağı7) Mandalalar, Budizm inanışında, evrenin işleyişini temsil eden tasvirlerdir.

Aşağıda, Kyoto Ulusal Müzesi’nde sergilenmekte olan Enma-Ten Mandalası görülüyor (9):


Mandala of Nineteen Deities

Bu mandala, cehennemin lideri (The Lord of Hell veya The King of Hell) olarak bilinen Enma-Ten’i (Yama-deva) bir boğanın üzerine binmiş şekilde tasvir etmektedir. Dikkatle bakılırsa, etrafında 18 başka ilah (melek?) daha bulunduğu görülebilir. Bu nedenle, bu mandalaya, 19 ilah (melek?) mandalası da denilmektedir (Mandala of Nineteen Deities).


Sonuç:


Birtakım tarihi rivayetlere göre, Kuran'da 19 cehennem meleğinden bahsedilmesi üzerine, Mekkeli müşrikler bu sayıyla alay etmişler ve "Biz daha kalabalığız." demişlerdir. Kafirler bu şekilde alaya alırken, peygambere cehennem meleklerinin sayısını soran Yahudi bilginler, 19 sayısının kendi kutsal metinleriyle de uyumlu olduğunu söyleyerek oradan ayrılmışlardır. Günümüzde de bazı din düşmanı ateistler, 19 sayısının sadece kafiye icabı söylendiğini ve hiçbir "anlam"ı olmadığını dillendirmektedirler. Yine 19culuk dinine inanan insanlara göre, bu sayı Reşad adındaki bir peygamberin getirdiği mucizeye işaret etmektedir. Oysa, yukarıda kaynaklarıyla birlikte gösterdiğimiz gibi, 19 cehennem meleği kavramı (ya da hiç olmazsa buna ait izler), muharref de olsalar başlangıcı ilahi vahye dayanan bütün dinlerde bir şekilde vardır!


"Üzerinde 19 vardır. Biz ateşin ashâbını ancak melekler kıldık ve onların sayısını ancak küfredenler için bir fitne kıldık! Kitap verilenler, yakinen inansın; iman edenler, iman artırsın; kitap verilenler ve mü'minler şüphe etmesin; kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve kafirler, 'Allah misal olarak bununla ne istedi?' desin diye... Böylece Allah, dileyeni saptırır; dileyeni yola getirir. Rabbinin ordularını, ancak O biliyor. O, beşer için, ancak bir hatırlatmadır." (74/30-31)

KAYNAKLAR:

(1) http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/0605/konu.aspx?Konu=1

(2) http://www.nationalgeographic.com/lostgospel/_pdf/GospelofJudas.pdf

(3) Kenneth MacGowan, Herman Rosse. Masks and Demons. Kessinger Publishing, 2003.

(4) Nancy J. Smith-Hefner. Khmer American. University of California Press, 1999.

(5) http://www.bhutanstudies.org.bt/pubFiles/25-Spdr&Pglt.pdf

(6) http://digitalcommons.macalester.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1221&context=himalaya

(7) D. J. Conway. Maiden, Mother, Crone: The Myth and Reality of the Triple Goddess. Llewellyn Worldwide, 1994.

(8) http://felsefe.kku.edu.tr/belgeler/ebook/bati_mitolojisi.pdf

(9) Kyoto National Museum, Enma-ten Mandala, Museum Number: AK243. http://syuweb.kyohaku.go.jp/ibmuseum_public/index.php?app=shiryo&mode=detail&language=en&data_id=702&list_id=518930

Ana Sayfa