Alak Suresi Kalem Suresi Müzzemmil Suresi Müddessir Suresi Fatiha Suresi Tebbet Suresi Tekvir Suresi A'la Suresi Leyl Suresi Fecr Suresi Duha Suresi İnşirah Suresi Asr Suresi Adiyat Suresi Kevser Suresi Tekasür Suresi Maün Suresi Kafirun Suresi Fil Suresi Felak Suresi Nas Suresi İhlas Suresi Necm Suresi Abese Suresi Kadir Suresi Şems Suresi Büruc Suresi Tin Suresi Kureyş Suresi Kaaria Suresi Kıyamet Suresi Hümeze Suresi Mürselat Suresi Kaf Suresi Beled Suresi Tarık Suresi Kamer Suresi Sad Suresi A'raf Suresi Cin Suresi Yasin Suresi Furkan Suresi Fatır Suresi Meryem Suresi Taha Suresi Vakıa Suresi Şuara Suresi Neml Suresi Kasas Suresi İsra Suresi Yunus Suresi Hud Suresi Yusuf Suresi Hicr Suresi En'am Suresi Saffat Suresi Lukman Suresi Sebe Suresi Zümer Suresi Mümin Suresi Fussılet Suresi Şura Suresi Zühruf Suresi Dühan Suresi Casiye Suresi Ahkaf Suresi Zariyat Suresi Ğaşiye Suresi Kehf Suresi Nahl Suresi Nuh Suresi İbrahim Suresi Enbiya Suresi Müminun Suresi Secde Suresi Tur Suresi Mülk Suresi Hakka Suresi Mearic Suresi Nebe Suresi Naziat Suresi İnfitar Suresi İnşikak Suresi Rûm Suresi Ankebut Suresi Mutaffifin Suresi Ra'd Suresi Hac Suresi Rahman Suresi İnsan Suresi Zilzal Suresi Bakara Suresi Enfal Suresi Ali İmran Suresi Haşr Suresi Cumua Suresi Ahzab Suresi Nisa Suresi Muhammed Suresi Talak Suresi Beyyine Suresi Nur Suresi Münafikun Suresi Mücadile Suresi Hucurat Suresi Tahrim Suresi Teğabün Suresi Saff Suresi Fetih Suresi Maide Suresi Mümtehine Suresi Hadid Suresi Tevbe Suresi Nasr Suresi