Buda, bir peygamber miydi?

""Ve't-tin-i, ve'z-zeytun-i, ve tur-i sinine ve haza'l-beledi'l-emin." (95/1-3)


"İncir'e, Zeytin'e, Sina Dağı'na ve bu güvenilir beldeye ant olsun!.."
İncil, Matta, 26/30, 36, 39: "Bir ilahi söyledikten sonra dışarı çıkıp, Zeytin Dağı'na doğru gittiler... Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Gethsemane denen bir yere geldi. Öğrencilerine, 'Ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun' dedi... Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı..."

İncil, Luka, 22/39: "İsa dışarı çıktı, her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Öğrenciler de onun ardından gittiler."

Buda, asıl ismiyle Siddharta Gotama, M.Ö. 563-483 yılları arasında Kuzey Hindistan'da yaşamış ve çok tanrılı inanca ve kast sistemine karşı yeni bir düşünce sistemini savunmuştur (1).

Lüks içinde bir hayat geçirdiği sarayını terk ederek, ormanda yaşamaya başlamış, ardından bir yabani incir ağacının (Ficus religiosa, Bodhi Tree, Sacred Fig) altında inzivaya çekilmiştir. Burada aydınlanmaya eriştiğine inanılır. Bu aydınlanmanın ardından, gerçeği diğer insanlara da yaymak için vaaz vermeye başlamıştır. Yalan söylememek, öldürmemek, çalmamak, zina etmemek, içki ve uyuşturucu kullanmamak Budizm'in temel kuralları arasında yer alır.

Budizm, "tanrısız" bir din mi?

Budizmin kutsal metinlerine "Tripitaka" denilir ve 3 bölümden oluşur: Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka.

Sutta Pitaka, Buda'nın vaazlarını içermektedir ve Tripitaka'nın en önemli kısmını teşkil eder. Sutta Pitaka'nın 5 bölümü vardır: Khuddaka Nikaya'nın bölümlerinden biri de Dhammapada'dır ve "Gerçeğin Yolu", "Mükemmelliğe Giden Yol" isimleriyle Türkçeye de çevrilmiştir (2). Dhammapada, 26 Bölüm, 423 ayetten oluşur. 17. bölüm (Anger), 229-230. ayetlerde, yüce bir Yaratıcı (Brahma)'dan söz edilmiş; kendisinde erdem ve bilgelik olan arınmış kişinin, Brahma tarafından da övüleceği söylenmiştir. Dolayısıyla Buda'nın tanrı inancının olmadığı söylenemez; ancak şu da var ki, özellikle Budizmin Mahayana ekolünde Buda'nın kendisi tanrısallaştırılmış ve tapınılan bir figür haline getirilmiştir.

Buda'nın, kendisinden sonra gelecek başka bir Buda'yı (Maitreya, Metteya) haber vermiş olması, Buda'nın "peygamberliği" tartışmasında, dikkat çekici bir başka noktadır (3, 4).Kaynaklar:

(1) Dinler Tarihi. Katar M (Editör). 10. Baskı, Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2008.

(2) http://www.idefix.com/vitrin/aramasonuc.asp?SearchTerm=dhammapada&Shop=0&filter=01

(3) Kiraz C. Hz. Muhammed (SAV)'in Önceki Kutsal Kitaplarda Müjdelenmesi (Tebşirat). Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2001. ss. 231-260

(4) http://www.buddhanet.net/budsas/ebud/whatbudbeliev/45.htm

ANASAYFA